Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
ул. Фредерик Жолио Кюри № 20
телефон: +359 2-9630580
факс: +359 2-9630580
емейл: leasing@sphold.com

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 452 хил. лв.
Нетна печалба: 302 хил. лв.
Общо активи: 12 061 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 20.80 %
Възвращаемост на активите: 2.50 %
Възвращаемост на собствения капитал: 29.18 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за на г. , публикуван на 22.10.2008 16:47:44