Лизингова Компания АД-София
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
ул. Фредерик Жолио Кюри № 20
телефон: +359 2-9630580
факс: +359 2-9630580
емейл: leasing@sphold.com

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1452 хил. лв.
Нетна печалба 302 хил. лв.
Общо активи 12061 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 20.80 %
Възвращаемост на активите 2.50 %
Възвращаемост на собствения капитал 29.18 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за на г. , публикуван на 22.10.2008 16:47:44