Стара планина Холд АД-София
www.sphold.com
Регистрирани емисии: - SPH
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9
телефон: +359 2-9634161
факс: +359 2-9634159
емейл: office@sphold.com

Капитал: 21000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Петров Митанкин
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 200338 хил. лв.
Нетна печалба 7411 хил. лв.
Общо активи 232862 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.70 %
Възвращаемост на активите 3.18 %
Възвращаемост на собствения капитал 7.30 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2020г. , публикуван на 26.02.2021 09:41:09