Стара планина Холд АД-София
www.sphold.com
Регистрирани емисии: - 5SR
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9
телефон: +359 2-9634161
факс: +359 2-9634159
емейл: office@sphold.com

Капитал: 21000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Петров Митанкин
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 84 хил. лв.
Нетна печалба 5758 хил. лв.
Общо активи 43449 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 6 854.76 %
Възвращаемост на активите 13.25 %
Възвращаемост на собствения капитал 14.85 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 15.03.2019 16:23:19