Синергон Холдинг АД-София
www.synergon.bg
Регистрирани емисии: - 6S7
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул.Солунска 2
телефон: +93-33-599
факс: +93-33-593
емейл: office@synergon.bg

Капитал: 18358849
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Ганчева Коцова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 243626 хил. лв.
Нетна печалба -2551 хил. лв.
Общо активи 324885 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1.05 %
Възвращаемост на активите -0.79 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.11 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 27.11.2020 14:41:18