Синергон Холдинг АД-София
www.synergon.bg
Регистрирани емисии: - 6S7
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул.Солунска 2
телефон: +93-33-599
факс: +93-33-593
емейл: office@synergon.bg

Капитал: 18358849
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Ганчева Коцова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 310784 хил. лв.
Нетна печалба -12276 хил. лв.
Общо активи 354464 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -3.95 %
Възвращаемост на активите -3.46 %
Възвращаемост на собствения капитал -5.65 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 30.04.2019 09:05:06