Синергон Холдинг АД-София
www.synergon.bg
Регистрирани емисии: - 6S7
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул.Солунска 2
телефон: +93-33-599
факс: +93-33-593
емейл: office@synergon.bg

Капитал: 18358849
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Ганчева Коцова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 374 хил. лв.
Нетна печалба 421 хил. лв.
Общо активи 157923 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 112.57 %
Възвращаемост на активите 0.27 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.31 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.10.2018 09:56:08