Синергон Холдинг АД-София
www.synergon.bg
Регистрирани емисии: - 6S7
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул.Солунска 2
телефон: +93-33-599
факс: +93-33-593
емейл: office@synergon.bg

Капитал: 18358849
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Ганчева Коцова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 335 хил. лв.
Нетна печалба 1143 хил. лв.
Общо активи 143456 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 341.19 %
Възвращаемост на активите 0.80 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.84 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 13:51:44