Синергон Холдинг АД-София
www.synergon.bg
Регистрирани емисии:

SNRG

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул.Солунска 2
телефон: +93-33-599
факс: +93-33-593
емейл: office@synergon.bg

Капитал:

18 358 849 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Петя Ганчева Коцова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 368 356 хил. лв.
Нетна печалба: -8 925 хил. лв.
Общо активи: 334 837 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -2.42 %
Възвращаемост на активите: -2.67 %
Възвращаемост на собствения капитал: -4.06 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 26.11.2021 11:53:07