ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София
www.bacb.bg
Регистрирани емисии: - BACB
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6419 - Друго парично посредничество
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. "Славянска" 2
телефон: +35929658377
факс: +35929445010
емейл: ir@bacb.bg

Капитал: 24691313
Директор за връзки с инвеститорите:
Петър Любомиров Николов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Годишен консолидиран отчет на банка за 2020г. , публикуван на 15.04.2021 09:17:56