Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София
www.gpscontrol.bg
Регистрирани емисии: - GC0N
Код по КИД: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +3592 4895 409
факс:
емейл: maslarska@gpscontrol.bg

Капитал: 3750000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1671 хил. лв.
Нетна печалба 171 хил. лв.
Общо активи 14630 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.23 %
Възвращаемост на активите 1.17 %
Възвращаемост на собствения капитал 28.74 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 14.06.2018 10:53:19