Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София
www.gpscontrol.bg
Регистрирани емисии:

GC0N

Сектор по КИД-2008:

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

Клас по КИД-2008:

6203 - Управление и обслужване на компютърни средства и системи

Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +3592 4895 409
факс:
емейл: maslarska@gpscontrol.bg

Капитал:

3 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 103 хил. лв.
Нетна печалба: 962 хил. лв.
Общо активи: 12 452 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 87.22 %
Възвращаемост на активите: 7.73 %
Възвращаемост на собствения капитал: 80.77 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 28.10.2021 10:36:36