Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София-1113
фР-Ж-Кюри 20-ет-10-11
телефон: +35929692980;+35929692955
факс:
емейл: akbcorporation@mbox.is-bg.net

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
славка савова савова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 1075 хил. лв.
Общо активи 3318 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 32.40 %
Възвращаемост на собствения капитал 27.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2012г. , публикуван на 31.01.2013 18:11:21