Доверие Обединен Холдинг АД-София
www.doverie.bg
Регистрирани емисии: - DUH
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис сграда А, ет. 7
телефон: +359 02 984 56 11
факс: +359 02 984 56 63
емейл: doverie@doverie.bg

Капитал: 18736099
Директор за връзки с инвеститорите:
Ваня Нейчева Атанасова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 301 хил. лв.
Нетна печалба 1966 хил. лв.
Общо активи 90860 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 653.16 %
Възвращаемост на активите 2.16 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.43 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 26.03.2021 16:06:00