Доверие Обединен Холдинг АД-София
www.doverie.bg
Регистрирани емисии: - 5DOV
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис сграда А, ет. 7
телефон: +359 02 984 56 11
факс: +359 02 984 56 63
емейл: doverie@doverie.bg

Капитал: 18736099
Директор за връзки с инвеститорите:
Николина Величкова Попова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 478 хил. лв.
Нетна печалба -1892 хил. лв.
Общо активи 63500 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -395.82 %
Възвращаемост на активите -2.98 %
Възвращаемост на собствения капитал -5.78 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 14.03.2019 09:58:43