Доверие Обединен Холдинг АД-София
www.doverie.bg
Регистрирани емисии: - 5DOV
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1504
бул.Княз Дондуков 82
телефон: +359 02 984 56 11
факс: +359 02 984 56 63
емейл: doverie@doverie.bg

Капитал: 18736099
Директор за връзки с инвеститорите:
Николина Величкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 65984 хил. лв.
Нетна печалба 1955 хил. лв.
Общо активи 229044 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.96 %
Възвращаемост на активите 0.85 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.61 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.08.2017 10:51:10