Доверие Обединен Холдинг АД-София
www.doverie.bg
Регистрирани емисии:

DUH

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис сграда А, ет. 7
телефон: +359 02 984 56 11
факс: +359 02 984 56 63
емейл: doverie@doverie.bg

Капитал:

21 499 855 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Ваня Нейчева Атанасова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 367 хил. лв.
Нетна печалба: 3 102 хил. лв.
Общо активи: 98 190 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 845.23 %
Възвращаемост на активите: 3.16 %
Възвращаемост на собствения капитал: 6.10 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 01.11.2021 14:29:54