Старком холдинг АД-Етрополе
www.starcom.bg
Регистрирани емисии: - S28H
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2280
бул. Руски 191
телефон: +359 2 9651 651
факс:
емейл: office@starcom.bg

Капитал: 29850000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1552056 хил. лв.
Нетна печалба -5926 хил. лв.
Общо активи 158319 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -0.38 %
Възвращаемост на активите -3.74 %
Възвращаемост на собствения капитал -7.78 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 31.07.2020 17:11:39