Старком холдинг АД-Етрополе
www.starcom.bg
Регистрирани емисии: - S28H
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2280
бул. Руски 191
телефон: +359 2 9651 651
факс:
емейл: office@starcom.bg

Капитал: 30000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 290409 хил. лв.
Нетна печалба 30 хил. лв.
Общо активи 1362985 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.01 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.06 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.05.2018 20:12:43