Старком холдинг АД-Етрополе
www.starcom.bg
Регистрирани емисии:

S28H

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2280
бул. Руски 191
телефон: +359 2 9651 651
факс:
емейл: office@starcom.bg

Капитал:

29 750 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 898 353 хил. лв.
Нетна печалба: -7 693 хил. лв.
Общо активи: 1 799 035 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -0.86 %
Възвращаемост на активите: -0.43 %
Възвращаемост на собствения капитал: -44.41 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 30.08.2021 19:33:09