Старком холдинг АД-Етрополе
www.starcom.bg
Регистрирани емисии: - S28H
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2280
бул. Руски 191
телефон: +359 2 9651 651
факс:
емейл: office@starcom.bg

Капитал: 30000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 687 хил. лв.
Общо активи 147432 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.47 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.02 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.01.2018 21:03:16