Старком холдинг АД-Етрополе
www.starcom.bg
Регистрирани емисии: - S28H
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2280
бул. Руски 191
телефон: +359 2 9651 651
факс:
емейл: office@starcom.bg

Капитал: 29949999.9
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 382556 хил. лв.
Нетна печалба 2020 хил. лв.
Общо активи 1486234 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.53 %
Възвращаемост на активите 0.14 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.38 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 31.05.2019 14:40:08