Старком холдинг АД-Етрополе
www.starcom.bg
Регистрирани емисии: - S28H
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2280
бул. Руски 191
телефон: +359 2 9651 651
факс:
емейл: office@starcom.bg

Капитал: 30000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 841116 хил. лв.
Нетна печалба -1313 хил. лв.
Общо активи 1368283 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -0.16 %
Възвращаемост на активите -0.10 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.43 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.11.2018 19:40:54