Индустриален Капитал Холдинг АД-София
www.hika-bg.com
Регистрирани емисии: - 4I8
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. "Бачо Киро" 8
телефон: + 02 980 26 48;+ 02 980 34 38
факс: + 02 986 92 65
емейл: office@hika-bg.com

Капитал: 15864544
Директор за връзки с инвеститорите:
Пламен Димитров Братоев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 56025 хил. лв.
Нетна печалба 723 хил. лв.
Общо активи 184318 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.29 %
Възвращаемост на активите 0.39 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.27 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 29.05.2020 16:23:09