Индустриален Капитал Холдинг АД-София
www.hika-bg.com
Регистрирани емисии: - 4I8
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. "Бачо Киро" 8
телефон: + 02 980 26 48;+ 02 980 34 38
факс: + 02 986 92 65
емейл: office@hika-bg.com

Капитал: 15551960
Директор за връзки с инвеститорите:
Пламен Димитров Братоев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 127799 хил. лв.
Нетна печалба 2783 хил. лв.
Общо активи 163420 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.18 %
Възвращаемост на активите 1.70 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.90 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 17.08.2018 13:34:43