Индустриален Капитал Холдинг АД-София
www.hika-bg.com
Регистрирани емисии: - 4I8
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. "Бачо Киро" 8
телефон: + 02 980 26 48;+ 02 980 34 38
факс: + 02 986 92 65
емейл: office@hika-bg.com

Капитал: 15707470
Директор за връзки с инвеститорите:
Пламен Димитров Братоев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 242831 хил. лв.
Нетна печалба 3008 хил. лв.
Общо активи 168174 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.24 %
Възвращаемост на активите 1.79 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.82 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 18.04.2019 15:53:41