Индустриален Капитал Холдинг АД-София
www.hika-bg.com
Регистрирани емисии: - 4I8
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. "Бачо Киро" 8
телефон: + 02 980 26 48;+ 02 980 34 38
факс: + 02 986 92 65
емейл: office@hika-bg.com

Капитал: 15551960
Директор за връзки с инвеститорите:
Пламен Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 2070 хил. лв.
Общо активи 24955 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 8.29 %
Възвращаемост на собствения капитал 8.59 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 17.10.2017 13:28:21