Индустриален Капитал Холдинг АД-София
www.hika-bg.com
Регистрирани емисии: - 4I8
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. "Бачо Киро" 8
телефон: + 02 980 26 48;+ 02 980 34 38
факс: + 02 986 92 65
емейл: office@hika-bg.com

Капитал: 15551960
Директор за връзки с инвеститорите:
Пламен Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 107667 хил. лв.
Нетна печалба 2631 хил. лв.
Общо активи 159520 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.44 %
Възвращаемост на активите 1.65 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.95 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 22.08.2017 15:15:07