Индустриален Капитал Холдинг АД-София
www.hika-bg.com
Регистрирани емисии: - 4I8
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. "Бачо Киро" 8
телефон: + 02 980 26 48;+ 02 980 34 38
факс: + 02 986 92 65
емейл: office@hika-bg.com

Капитал: 15707470
Директор за връзки с инвеститорите:
Пламен Димитров Братоев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 2475 хил. лв.
Общо активи 26978 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 9.17 %
Възвращаемост на собствения капитал 9.75 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 24.10.2018 14:09:13