Никотиана БТ Холдинг АД-София
www.nicotianabt.com
Регистрирани емисии: - 6N2
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1618
ул."Княгиня Клементина"39
телефон: +35929632888
факс:
емейл: office@nicotianabt.com

Капитал: 1800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Евтимов Сапаревски
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 160 хил. лв.
Нетна печалба 47 хил. лв.
Общо активи 2011 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 29.38 %
Възвращаемост на активите 2.34 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.97 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.11.2017 14:42:15