Никотиана БТ Холдинг АД-София
www.nicotianabt.com
Регистрирани емисии:

HNIC

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7010 - Дейност на централни офиси

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1618
ул."Княгиня Клементина"39
телефон: +35929632888
факс:
емейл: office@nicotianabt.com

Капитал:

1 800 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Александър Евтимов Сапаревски

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: -35 хил. лв.
Общо активи: 314 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: -11.15 %
Възвращаемост на собствения капитал: -12.73 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 30.08.2021 22:31:08