Никотиана БТ Холдинг АД-София
www.nicotianabt.com
Регистрирани емисии: - 6N2
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1618
ул."Княгиня Клементина"39
телефон: +35929632888
факс:
емейл: office@nicotianabt.com

Капитал: 1800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Евтимов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -17 хил. лв.
Общо активи 2658 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -0.64 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.72 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.10.2017 08:49:32