Никотиана БТ Холдинг АД-София
www.nicotianabt.com
Регистрирани емисии: - 6N2
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1618
ул."Княгиня Клементина"39
телефон: +35929632888
факс:
емейл: office@nicotianabt.com

Капитал: 1800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Евтимов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 106 хил. лв.
Нетна печалба 27 хил. лв.
Общо активи 2060 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 25.47 %
Възвращаемост на активите 1.31 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.73 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.08.2017 17:40:00