ТК-ХОЛД АД-София
Регистрирани емисии: - T24
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1618
бул. Цар Борис ІІІ, № 140
телефон: +35929879889
факс:
емейл: office@tkhold.com

Капитал: 8539384
Директор за връзки с инвеститорите:
Георги Бахнев Георгиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 15171 хил. лв.
Нетна печалба 1168 хил. лв.
Общо активи 50015 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.70 %
Възвращаемост на активите 2.34 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.01 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.11.2017 12:31:31