ТК-ХОЛД АД-София
Регистрирани емисии: - T24
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1618
бул. Цар Борис ІІІ, № 140
телефон: +35929879889
факс:
емейл: office@tkhold.com

Капитал: 8539384
Директор за връзки с инвеститорите:
Георги Бахнев Георгиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5 хил. лв.
Нетна печалба 1006 хил. лв.
Общо активи 33016 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 20 120.00 %
Възвращаемост на активите 3.05 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.63 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 21.03.2018 09:36:52