Холдинг Кооп-Юг АД-София
www.coop-jug.com
Регистрирани емисии: - 4CG
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1000
ул. Г.С. Раковски № 99, ет. 7, ст. 14
телефон: +359 888 700 154
факс:
емейл: cpfsouth@ccu-bg.com

Капитал: 5570124
Директор за връзки с инвеститорите:
Албена Емануилова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 118 хил. лв.
Нетна печалба 1041 хил. лв.
Общо активи 3716 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 882.20 %
Възвращаемост на активите 28.01 %
Възвращаемост на собствения капитал 29.97 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 21.08.2019 20:41:07