Холдинг Кооп-Юг АД-София
www.coop-jug.com
Регистрирани емисии: - 4CG
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1000
ул. Г.С. Раковски № 99, ет. 7, ст. 14
телефон: +359 888 700 154
факс:
емейл: cpfsouth@ccu-bg.com

Капитал: 5570124
Директор за връзки с инвеститорите:
Албена Емануилова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 57 хил. лв.
Нетна печалба -66 хил. лв.
Общо активи 3078 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -115.79 %
Възвращаемост на активите -2.14 %
Възвращаемост на собствения капитал -3.15 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 04.12.2017 16:40:25