Холдинг Кооп-Юг АД-София
www.coop-jug.com
Регистрирани емисии:

HUG

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1000
ул. Г.С. Раковски № 99, ет. 7, ст. 14
телефон: +359 888 700 154
факс:
емейл: cpfsouth@ccu-bg.com

Капитал:

5 570 124 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Теодора Петрова Танева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 17 хил. лв.
Нетна печалба: -94 хил. лв.
Общо активи: 4 971 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -552.94 %
Възвращаемост на активите: -1.89 %
Възвращаемост на собствения капитал: -1.93 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 16.11.2021 13:57:59