Холдинг Кооп-Юг АД-София
www.coop-jug.com
Регистрирани емисии: - 4CG
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1000
ул. Г.С. Раковски № 99, ет. 7, ст. 14
телефон: +359 888 700 154
факс:
емейл: cpfsouth@ccu-bg.com

Капитал: 5570124
Директор за връзки с инвеститорите:
Албена Емануилова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 116 хил. лв.
Нетна печалба -18 хил. лв.
Общо активи 3602 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -15.52 %
Възвращаемост на активите -0.50 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.75 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 18.02.2019 10:20:07