Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
www.severcoop.com
Регистрирани емисии: - 6S4 6S4N
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Р. България
бул. "Симеоновско шосе" №24, вх.А, ет.2, офис 8
телефон: +35929440699
факс: +35929440699
емейл: office@severcoop.com

Капитал: 10695596
Директор за връзки с инвеститорите:
Вилизар Богданов Чупетловски
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 23 хил. лв.
Нетна печалба 1360 хил. лв.
Общо активи 51948 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5 913.04 %
Възвращаемост на активите 2.62 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 20:51:23