Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
www.severcoop.com
Регистрирани емисии: - 6S4
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Р. България
бул. "Симеоновско шосе" №24, вх.А, ет.2, офис 8
телефон: +35929440699
факс: +35929440699
емейл: office@severcoop.com

Капитал: 5347798
Директор за връзки с инвеститорите:
Таня Веселинова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 17 хил. лв.
Нетна печалба -215 хил. лв.
Общо активи 10721 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1 264.71 %
Възвращаемост на активите -2.01 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.02 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 27.10.2017 13:08:06