Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
www.severcoop.com
Регистрирани емисии: - 6S4 6S4N
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Р. България
бул. "Симеоновско шосе" №24, вх.А, ет.2, офис 8
телефон: +35929440699
факс: +35929440699
емейл: office@severcoop.com

Капитал: 10695596
Директор за връзки с инвеститорите:
Вилизар Богданов Чупетловски
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 21 хил. лв.
Нетна печалба 413 хил. лв.
Общо активи 50563 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1 966.67 %
Възвращаемост на активите 0.82 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.08 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.11.2018 16:46:58