Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
www.severcoop.com
Регистрирани емисии: - 6S4
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Р. България
бул. "Симеоновско шосе" №24, вх.А, ет.2, офис 8
телефон: +35929440699
факс: +35929440699
емейл: office@severcoop.com

Капитал: 5347798
Директор за връзки с инвеститорите:
Таня Веселинова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2106 хил. лв.
Нетна печалба 1216 хил. лв.
Общо активи 12325 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 57.74 %
Възвращаемост на активите 9.87 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.16 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 23.08.2017 18:03:59