Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
www.severcoop.com
Регистрирани емисии: - 6S4
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Р. България
бул. "Симеоновско шосе" №24, вх.А, ет.2, офис 8
телефон: +35929440699
факс: +35929440699
емейл: office@severcoop.com

Капитал: 5347798
Директор за връзки с инвеститорите:
Вилизар Богданов Чупетловски
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 21 хил. лв.
Нетна печалба 245 хил. лв.
Общо активи 17040 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1 166.67 %
Възвращаемост на активите 1.44 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.71 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 28.08.2018 11:25:41