Хидроизомат АД-София
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
София 1756
ж.к. Дианабад, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, офис-сграда Б, ет.4
телефон: +359 2 8899702
факс:
емейл: kristina.toncheva@hydroizomat.com

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Кристина Стефанова Тончева-Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 913 хил. лв.
Нетна печалба 78 хил. лв.
Общо активи 8634 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 8.54 %
Възвращаемост на активите 0.90 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.56 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.11.2018 13:53:26