Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Строителство

Клас по КИД-2008:

4391 - Покривни работи

Адрес:

Адрес на управление:
София 1756
ж.к. Дианабад, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, офис-сграда Б, ет.4
телефон: +359 2 8899702
факс:
емейл: kristina.toncheva@hydroizomat.com

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Кристина Стефанова Тончева-Димитрова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 913 хил. лв.
Нетна печалба: 78 хил. лв.
Общо активи: 8 634 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 8.54 %
Възвращаемост на активите: 0.90 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.56 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.11.2018 13:53:26