Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София
zenithinvestment2017@gmail.com
Регистрирани емисии: - 0Z4A 5Z2
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1303
р-н Възраждане, Бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 1
телефон: +3592-980-48-25
факс: +3592-986-09-11
емейл: office@zenit-bg.com

Капитал: 248364
Директор за връзки с инвеститорите:
Анастасия Руменова Русева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4110 хил. лв.
Нетна печалба 2200 хил. лв.
Общо активи 48563 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 53.53 %
Възвращаемост на активите 4.53 %
Възвращаемост на собствения капитал 17.38 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.11.2018 16:00:48