Зенит Агрохолдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 5Z2
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1000
ул. Шести септември № 17
телефон: +35929654513
факс:
емейл: zenit@zlatenlev.com

Капитал: 248364
Директор за връзки с инвеститорите:
Анастасия Руменова Русева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 152 хил. лв.
Общо активи 653 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 23.28 %
Възвращаемост на собствения капитал 29.34 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 14.07.2017 10:40:06