Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София
zenithinvestment2017@gmail.com
Регистрирани емисии: - 0Z4A 5Z2
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1303
р-н Възраждане, Бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 1
телефон: +3592-980-48-25
факс: +3592-986-09-11
емейл: office@zenit-bg.com

Капитал: 248364
Директор за връзки с инвеститорите:
Анастасия Руменова Русева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 361 хил. лв.
Нетна печалба 280 хил. лв.
Общо активи 18520 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 77.56 %
Възвращаемост на активите 1.51 %
Възвращаемост на собствения капитал 43.34 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 29.03.2018 14:27:31