Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София
zenithinvestment2017@gmail.com
Регистрирани емисии: - 0Z4A 5Z2
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1303
р-н Възраждане, Бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 1
телефон: +3592-980-48-25
факс: +3592-986-09-11
емейл: office@zenit-bg.com

Капитал: 248364
Директор за връзки с инвеститорите:
Мариела Георгиева Попова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 225 хил. лв.
Нетна печалба -342 хил. лв.
Общо активи 67497 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -152.00 %
Възвращаемост на активите -0.51 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.68 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.05.2019 10:10:44