Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София
zenithinvestment2017@gmail.com
Регистрирани емисии: - 0Z4A 5Z2
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1303
р-н Възраждане, Бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 1
телефон: +3592-980-48-25
факс: +3592-986-09-11
емейл: office@zenit-bg.com

Капитал: 248364
Директор за връзки с инвеститорите:
Анастасия Руменова Русева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 338 хил. лв.
Нетна печалба 130 хил. лв.
Общо активи 21541 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 38.46 %
Възвращаемост на активите 0.60 %
Възвращаемост на собствения капитал 15.57 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 15.08.2018 11:00:43