Булгарплод-София АД-София
Регистрирани емисии:

BULA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1012 - Производство и преработка на месо от домашни птици

Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1360
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ОРИОН, УЛ. "3020-ТА" №34, ЕТ. 6
телефон: +359 2 8904105
факс:
емейл: bulgarplodsofia@abv.bg

Капитал:

3 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 167 хил. лв.
Нетна печалба: 353 хил. лв.
Общо активи: 36 951 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 211.38 %
Възвращаемост на активите: 0.96 %
Възвращаемост на собствения капитал: -177.39 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 22.10.2021 15:43:15