Булгарплод-София АД-София
Регистрирани емисии:

BULA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1012 - Производство и преработка на месо от домашни птици

Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1360
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ОРИОН, УЛ. "3020-ТА" №34, ЕТ. 6
телефон: +359 2 8904105
факс:
емейл: bulgarplodsofia@abv.bg

Капитал:

3 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 6 094 хил. лв.
Нетна печалба: 2 921 хил. лв.
Общо активи: 40 926 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 47.93 %
Възвращаемост на активите: 7.14 %
Възвращаемост на собствения капитал: 130.64 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 12:14:23