Рилски лен АД-Самоков
http://rilski-len.tkhold.com/
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
Самоков-2000
ул.Софийско шосе №9
телефон: +35972266570
факс: +35972266570
емейл: rilskilen@mbox.contact.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Милчо Иванов Гелов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 398 хил. лв.
Нетна печалба -109 хил. лв.
Общо активи 4037 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -27.39 %
Възвращаемост на активите -2.70 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.78 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 26.10.2017 11:26:13