Рилски лен АД-Самоков
http://rilski-len.tkhold.com/
Регистрирани емисии: - 4OB
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Самоков-2000
ул.Софийско шосе №9
телефон: +35972266570
факс: +35972266570
емейл: rilskilen@mbox.contact.bg

Капитал: 441707
Директор за връзки с инвеститорите:
Милчо Иванов Гелов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 258 хил. лв.
Нетна печалба 60 хил. лв.
Общо активи 4089 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 23.26 %
Възвращаемост на активите 1.47 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.51 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 13.07.2017 09:50:38