Специализирани логистични системи АД-София
Регистрирани емисии: - 2SLA 2SLB
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1592
бул.Христофор Колумб №43
телефон: +359899995666
факс: +35929651549
емейл:

Капитал: 1600000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1587 хил. лв.
Нетна печалба 233 хил. лв.
Общо активи 189310 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 14.68 %
Възвращаемост на активите 0.12 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.44 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.05.2018 16:50:37