Специализирани логистични системи АД-София
Регистрирани емисии: - 2SLA 2SLB
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1592
бул.Христофор Колумб №43
телефон: +359899995666
факс: +35929651549
емейл:

Капитал: 1700000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4728 хил. лв.
Нетна печалба 1800 хил. лв.
Общо активи 133293 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 38.07 %
Възвращаемост на активите 1.35 %
Възвращаемост на собствения капитал 19.18 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.11.2017 16:29:59