Специализирани логистични системи АД-София
Регистрирани емисии: - 2SLA 2SLB
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1592
бул.Христофор Колумб №43
телефон: +359899995666
факс: +35929651549
емейл:

Капитал: 1600000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5843 хил. лв.
Нетна печалба 3167 хил. лв.
Общо активи 183465 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 54.20 %
Възвращаемост на активите 1.73 %
Възвращаемост на собствения капитал 29.58 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.11.2018 19:09:07