Специализирани логистични системи АД-София
Регистрирани емисии: - 2SLA
Код по КИД: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Адрес:

Адрес на управление:
София-1592
бул.Христофор Колумб №43
телефон: +359899995666
факс: +35929651549
емейл:

Капитал: 1700000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3099 хил. лв.
Нетна печалба 774 хил. лв.
Общо активи 33207 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 24.98 %
Възвращаемост на активите 2.33 %
Възвращаемост на собствения капитал 9.26 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.08.2017 17:02:19