Специализирани логистични системи АД-София
Регистрирани емисии: - 2SLA 2SLB
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1592
бул.Христофор Колумб №43
телефон: +359899995666
факс: +35929651549
емейл:

Капитал: 1600000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3600 хил. лв.
Нетна печалба 611 хил. лв.
Общо активи 181070 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 16.97 %
Възвращаемост на активите 0.34 %
Възвращаемост на собствения капитал 7.50 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.08.2018 20:56:22