Специализирани логистични системи АД-София
Регистрирани емисии: - 2SLA 2SLB
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1592
бул.Христофор Колумб №43
телефон: +359899995666
факс: +35929651549
емейл:

Капитал: 1600000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 7387 хил. лв.
Нетна печалба 2293 хил. лв.
Общо активи 182390 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 31.04 %
Възвращаемост на активите 1.26 %
Възвращаемост на собствения капитал 22.69 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 01.03.2019 22:24:10