Специализирани логистични системи АД-София
Регистрирани емисии: - 2SLA 2SLB
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1592
бул.Христофор Колумб №43
телефон: +359899995666
факс: +35929651549
емейл:

Капитал: 1700000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 30 хил. лв.
Нетна печалба 3972 хил. лв.
Общо активи 131079 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 13 240.00 %
Възвращаемост на активите 3.03 %
Възвращаемост на собствения капитал 39.10 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 12:14:27