М+С хидравлик АД-Казанлък
www.ms-hydraulic.com
Регистрирани емисии:

MSH

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2812 - Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

Адрес:

Адрес на управление:
Казанлък-6100
ул."Козлодуй"68
телефон: +35943165167
факс: +35943164114
емейл: msh@ms-hydraulic.com

Капитал:

39 445 200 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Марин Петров Маринов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 49 597 хил. лв.
Нетна печалба: 8 052 хил. лв.
Общо активи: 123 032 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 16.23 %
Възвращаемост на активите: 6.54 %
Възвращаемост на собствения капитал: 8.38 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 23.05.2022 12:06:08