М+С хидравлик АД-Казанлък
www.ms-hydraulic.com
Регистрирани емисии:

MSH

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2812 - Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

Адрес:

Адрес на управление:
Казанлък-6100
ул."Козлодуй"68
телефон: +35943165167
факс: +35943164114
емейл: msh@ms-hydraulic.com

Капитал:

39 445 200 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Марин Петров Маринов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 111 315 хил. лв.
Нетна печалба: 14 909 хил. лв.
Общо активи: 107 066 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 13.39 %
Възвращаемост на активите: 13.93 %
Възвращаемост на собствения капитал: 17.84 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 26.11.2021 15:40:01