М+С хидравлик АД-Казанлък
www.ms-hydraulic.com
Регистрирани емисии: - 5MH
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Казанлък-6100
ул."Козлодуй"68
телефон: +35943165167
факс: +35943164114
емейл: msh@ms-hydraulic.com

Капитал: 39055200
Директор за връзки с инвеститорите:
Владимир Валентинов Спасов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 48563 хил. лв.
Нетна печалба 7726 хил. лв.
Общо активи 78252 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 15.91 %
Възвращаемост на активите 9.87 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.43 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2014г. , публикуван на 25.07.2014 14:14:19