М+С хидравлик АД-Казанлък
www.ms-hydraulic.com
Регистрирани емисии: - 5MH
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Казанлък-6100
ул."Козлодуй"68
телефон: +35943165167
факс: +35943164114
емейл: msh@ms-hydraulic.com

Капитал: 39445200
Директор за връзки с инвеститорите:
Владимир Валентинов Спасов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 123815 хил. лв.
Нетна печалба 14612 хил. лв.
Общо активи 92780 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 11.80 %
Възвращаемост на активите 15.75 %
Възвращаемост на собствения капитал 18.71 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 14:49:42