Хидропневмотехника АД-Казанлък
www.hpt-bg.com
Регистрирани емисии: - 4HY
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Казанлък 6100
ул. "Вожели" 3
телефон: +359 431 62228
факс: +359 431 62019
емейл: info@hpt-bg.com

Капитал: 79784
Директор за връзки с инвеститорите:
Станислав Руменов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3345 хил. лв.
Нетна печалба 361 хил. лв.
Общо активи 4912 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.79 %
Възвращаемост на активите 7.35 %
Възвращаемост на собствения капитал 10.06 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 27.10.2017 14:10:21