Холдинг Център АД-София
Регистрирани емисии: - 6C8 6C8A
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1303
бул. "Христо Ботев" No 57, ет. 3
телефон: +359884269224
факс:
емейл:

Капитал: 159758
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Петев Петков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 7 хил. лв.
Нетна печалба -24 хил. лв.
Общо активи 115 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -342.86 %
Възвращаемост на активите -20.87 %
Възвращаемост на собствения капитал -22.86 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2012г. , публикуван на 18.06.2013 16:33:46