Регистрирани емисии:

6C8A HCEN

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1000
ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3
телефон: +359884269224
факс:
емейл:

Капитал:

735 910 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Бранимир Маринов Киров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 7 хил. лв.
Нетна печалба: -24 хил. лв.
Общо активи: 115 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -342.86 %
Възвращаемост на активите: -20.87 %
Възвращаемост на собствения капитал: -22.86 %

* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2012г. , публикуван на 18.06.2013 16:33:46