Трейс груп холд АД-София
www.tracebg.com
Регистрирани емисии:

T57

Сектор по КИД-2008:

Строителство

Клас по КИД-2008:

4211 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1408
ул. Никола Образописов
телефон: +35928066700
факс:
емейл: tracegroup@trace.bg

Капитал:

24 200 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Ивана Тодорова Мутафова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 59 959 хил. лв.
Нетна печалба: -3 199 хил. лв.
Общо активи: 228 769 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -5.34 %
Възвращаемост на активите: -1.40 %
Възвращаемост на собствения капитал: -2.58 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 30.08.2021 20:40:14