Трейс груп холд АД-София
www.tracebg.com
Регистрирани емисии: - T57
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
София-1408
ул. Никола Образописов № 12
телефон: +35928066700
факс: +35928066711
емейл: tracegroup@tracebg.com

Капитал: 24200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивана Тодорова Мутафова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 123160 хил. лв.
Нетна печалба 9980 хил. лв.
Общо активи 182520 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 8.10 %
Възвращаемост на активите 5.47 %
Възвращаемост на собствения капитал 9.17 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 16:58:11