Трейс груп холд АД-София
www.tracebg.com
Регистрирани емисии: - T57
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
София-1408
ул. Никола Образописов № 12
телефон: +35928066700
факс: +35928066711
емейл: tracegroup@tracebg.com

Капитал: 24200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивана Тодорова Мутафова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 147343 хил. лв.
Нетна печалба 1605 хил. лв.
Общо активи 228911 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.09 %
Възвращаемост на активите 0.70 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.65 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.08.2018 18:30:07