Трейс груп холд АД-София
www.tracebg.com
Регистрирани емисии: - T57
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
София-1408
ул. Никола Образописов № 12
телефон: +35928066700
факс: +35928066711
емейл: tracegroup@tracebg.com

Капитал: 24200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивана Тодорова Мутафова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 351875 хил. лв.
Нетна печалба 5905 хил. лв.
Общо активи 221172 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.68 %
Възвращаемост на активите 2.67 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.85 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 30.04.2019 22:20:16