Трейс груп холд АД-София
www.tracebg.com
Регистрирани емисии: - T57
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
София-1408
ул. Никола Образописов № 12
телефон: +35928066700
факс: +35928066711
емейл: tracegroup@tracebg.com

Капитал: 24200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивана Тодорова Мутафова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 187425 хил. лв.
Нетна печалба -1361 хил. лв.
Общо активи 239179 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -0.73 %
Възвращаемост на активите -0.57 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.47 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 27.11.2017 21:10:33