Трейс груп холд АД-София
www.tracebg.com
Регистрирани емисии: - T57
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
София-1408
ул. Никола Образописов № 12
телефон: +35928066700
факс: +35928066711
емейл: tracegroup@tracebg.com

Капитал: 24200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивана Тодорова Мутафова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 314540 хил. лв.
Нетна печалба 3845 хил. лв.
Общо активи 263600 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.22 %
Възвращаемост на активите 1.46 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.93 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 02.05.2018 16:39:27