Акумпласт АД-Добрич
www.akumplast.com
Регистрирани емисии: - 6AK
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Добрич-9300
ул."Свещеник Павел Атанасов"20
телефон: +35958602793
факс: +35958602792
емейл: nikolov@akumplast.com

Капитал: 50631
Директор за връзки с инвеститорите:
Теменуга Николова Атанасова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1727 хил. лв.
Нетна печалба 202 хил. лв.
Общо активи 4746 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 11.70 %
Възвращаемост на активите 4.26 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.70 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 22.04.2019 14:29:57