Акумпласт АД-Добрич
www.akumplast.com
Регистрирани емисии: - 6AK
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2222 - Производство на опаковки от пластмаси
Адрес:

Адрес на управление:
Добрич-9300
ул."Свещеник Павел Атанасов"20
телефон: +35958602793
факс: +35958602792
емейл: nikolov@akumplast.com

Капитал: 50631
Директор за връзки с инвеститорите:
Теменуга Николова Атанасова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4644 хил. лв.
Нетна печалба 419 хил. лв.
Общо активи 2055 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 9.02 %
Възвращаемост на активите 20.39 %
Възвращаемост на собствения капитал 11.19 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 27.10.2020 09:55:28