Акумпласт АД-Добрич
www.akumplast.com
Регистрирани емисии: - AKUM
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2222 - Производство на опаковки от пластмаси
Адрес:

Адрес на управление:
Добрич-9300
ул."Свещеник Павел Атанасов"20
телефон: +35958602793
факс: +35958602792
емейл: nikolov@akumplast.com

Капитал: 50631
Директор за връзки с инвеститорите:
Теменуга Николова Атанасова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6418 хил. лв.
Нетна печалба 551 хил. лв.
Общо активи 5042 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 8.59 %
Възвращаемост на активите 10.93 %
Възвращаемост на собствения капитал 14.22 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2020г. , публикуван на 27.01.2021 12:42:37