Акумпласт АД-Добрич
www.akumplast.com
Регистрирани емисии: - 6AK
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Добрич-9300
ул."Свещеник Павел Атанасов"20
телефон: +35958602793
факс: +35958602792
емейл: nikolov@akumplast.com

Капитал: 50631
Директор за връзки с инвеститорите:
Теменуга Николова Атанасова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6398 хил. лв.
Нетна печалба 518 хил. лв.
Общо активи 4575 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 8.10 %
Възвращаемост на активите 11.32 %
Възвращаемост на собствения капитал 16.66 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.01.2019 11:30:18