Акумпласт АД-Добрич
www.akumplast.com
Регистрирани емисии:

AKUM

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2222 - Производство на опаковки от пластмаси

Адрес:

Адрес на управление:
Добрич-9300
ул."Свещеник Павел Атанасов"20
телефон: +35958602793
факс: +35958602792
емейл: nikolov@akumplast.com

Капитал:

50 631 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Теменуга Николова Атанасова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 156 хил. лв.
Нетна печалба: 209 хил. лв.
Общо активи: 5 929 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 9.69 %
Възвращаемост на активите: 3.53 %
Възвращаемост на собствения капитал: 4.49 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 28.04.2022 15:33:39