Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
к.к. Албена - 9620
офис 219
телефон: +35957962191
факс:
емейл:

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Анна Богомилова Колева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 36 хил. лв.
Нетна печалба 365 хил. лв.
Общо активи 84255 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1 013.89 %
Възвращаемост на активите 0.43 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.44 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2016г. , публикуван на 26.10.2016 13:58:08