Булфинанс инвестмънт АД-София
Регистрирани емисии:

0BVA

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6499 - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде

Адрес:

Адрес на управление:
1303 София
бул. Тодор Александров 73
телефон: +359884055972
факс:
емейл:

Капитал:

8 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 12 098 хил. лв.
Нетна печалба: 8 213 хил. лв.
Общо активи: 382 261 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 67.89 %
Възвращаемост на активите: 2.15 %
Възвращаемост на собствения капитал: 27.84 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.05.2022 14:22:27