Булфинанс инвестмънт АД-София
Регистрирани емисии: - 0BVA
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
1303 София
бул. Тодор Александров 73
телефон: +359884055972
факс:
емейл:

Капитал: 10000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 25253 хил. лв.
Нетна печалба 3255 хил. лв.
Общо активи 183389 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 12.89 %
Възвращаемост на активите 1.77 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.81 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.11.2018 15:39:48