ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград
Регистрирани емисии: - 6TM 6TMA
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
Димитровград - 6400
Промишлена зона
телефон: +391 6-12-50
факс: +391 6-12-52
емейл: m3dim@bg400.bg

Капитал: 937000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 12010 хил. лв.
Нетна печалба 4533 хил. лв.
Общо активи 76224 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 37.74 %
Възвращаемост на активите 5.95 %
Възвращаемост на собствения капитал -32.12 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.11.2017 11:48:13