ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград
Регистрирани емисии: - 6TM 6TMA
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
Димитровград - 6400
Промишлена зона
телефон: +391 6-12-50
факс: +391 6-12-52
емейл: m3dim@bg400.bg

Капитал: 937000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2199 хил. лв.
Нетна печалба 1421 хил. лв.
Общо активи 86341 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 64.62 %
Възвращаемост на активите 1.65 %
Възвращаемост на собствения капитал -12.03 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 22.05.2018 11:10:22