ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград
Регистрирани емисии: - 6TM 6TMA
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
Димитровград - 6400
Промишлена зона
телефон: +391 6-12-50
факс: +391 6-12-52
емейл: m3dim@bg400.bg

Капитал: 937000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 14630 хил. лв.
Нетна печалба 647 хил. лв.
Общо активи 82589 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.42 %
Възвращаемост на активите 0.78 %
Възвращаемост на собствения капитал -5.69 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 15:05:28