Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/
http://kabile-lb.tkhold.com/
Регистрирани емисии: - 4KO
Сектор по КИД-2008: Операции с недвижими имоти
Клас по КИД-2008: 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Ямбол-8600
ул.Обходен път Запад №57
телефон: +35946661881
факс:
емейл: kabilelb@abv.bg

Капитал: 231386
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Калчев Николов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -6 хил. лв.
Общо активи 405 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -1.48 %
Възвращаемост на собствения капитал 18.75 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 20.07.2020 15:19:57