Кабиле-ЛБ АД-София /в ликвидация/
kabile-lb.tkhold.com
Регистрирани емисии:

KABL

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1618
ул.Горица №6
телефон: +359888631323
факс:
емейл: kabilelb@abv.bg

Капитал:

231 386 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Николай Калчев Николов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: -1 хил. лв.
Общо активи: 231 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: -0.43 %
Възвращаемост на собствения капитал: -0.55 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2023г. , публикуван на 07.04.2023 15:21:39