Аркус АД-Лясковец
www.arcus-bg.com
Регистрирани емисии: - 2AK1
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Лясковец 5140
Васил Левски 219
телефон: +359 62 623435
факс: +359 62 623435
емейл: marketing@arcus-bg.com

Капитал: 2000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивайло Николаев Величков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 64185 хил. лв.
Нетна печалба 1828 хил. лв.
Общо активи 124176 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.85 %
Възвращаемост на активите 1.47 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.51 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 22.08.2017 10:07:53