Аркус АД-Лясковец
www.arcus-bg.com
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
Лясковец 5140
Васил Левски 219
телефон: +359 62 623435
факс: +359 62 623435
емейл: marketing@arcus-bg.com

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивайло Николаев Величков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 153305 хил. лв.
Нетна печалба 7208 хил. лв.
Общо активи 116668 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.70 %
Възвращаемост на активите 6.18 %
Възвращаемост на собствения капитал 18.70 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 14.02.2018 13:10:03