Аркус АД-Лясковец
www.arcus-bg.com
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2540 - Производство на въоръжение и боеприпаси
Адрес:

Адрес на управление:
Лясковец 5140
Васил Левски 219
телефон: +359 62 623435
факс: +359 62 623435
емейл: marketing@arcus-bg.com

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивайло Николаев Величков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 154127 хил. лв.
Нетна печалба 5447 хил. лв.
Общо активи 116512 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.53 %
Възвращаемост на активите 4.68 %
Възвращаемост на собствения капитал 14.81 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 20.04.2018 15:19:38