Аркус АД-Лясковец
www.arcus-bg.com
Регистрирани емисии: - 2AK1
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Лясковец 5140
Васил Левски 219
телефон: +359 62 623435
факс: +359 62 623435
емейл: marketing@arcus-bg.com

Капитал: 2000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивайло Николаев Величков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 104343 хил. лв.
Нетна печалба 4022 хил. лв.
Общо активи 120230 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.85 %
Възвращаемост на активите 3.35 %
Възвращаемост на собствения капитал 11.37 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 08.11.2017 09:58:43