Алфа финанс холдинг АД-София
www.alfafinance.bg
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1504
Ул. Шейново 7
телефон: +35924893762
факс: +35929423121
емейл: gpulev@alfafinance.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4426 хил. лв.
Нетна печалба -688 хил. лв.
Общо активи 479020 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -15.54 %
Възвращаемост на активите -0.14 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.52 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2016г. , публикуван на 27.05.2016 13:03:41