ЧЕЗ Разпределение България АД-София
cez-rp@bg
Регистрирани емисии:

CEZD

Сектор по КИД-2008:

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Клас по КИД-2008:

3513 - Разпределение на електрическа енергия

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
район Младост, бул. „Цариградско шосе“ N 159, БенчМарк Бизнес Център
телефон: +35928958738
факс: +35929862805
емейл: ceo.distribution@cez.bg

Капитал:

1 928 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Радослав Петров Димитров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 288 253 хил. лв.
Нетна печалба: 27 084 хил. лв.
Общо активи: 948 482 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 9.40 %
Възвращаемост на активите: 2.86 %
Възвращаемост на собствения капитал: 3.99 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 28.10.2021 16:55:21