Билборд АД-София
www.billboardprint.it
Регистрирани емисии: - 5BP
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1463
пл. България 1, вх. АИ4
телефон: +35929166500
факс: +35929630606
емейл: ir@billboardprint.it

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
София Кирилова Аргирова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 8088 хил. лв.
Нетна печалба 330 хил. лв.
Общо активи 30179 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.08 %
Възвращаемост на активите 1.09 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.55 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 15:43:56