Билборд АД-София
www.billboardprint.it
Регистрирани емисии: - 5BP
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1463
пл. България 1, вх. АИ4
телефон: +35929166500
факс: +35929630606
емейл: ir@billboardprint.it

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
София Кирилова Аргирова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 36618 хил. лв.
Нетна печалба 241 хил. лв.
Общо активи 49326 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.66 %
Възвращаемост на активите 0.49 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.19 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 25.04.2019 11:51:50