Билборд АД-София
www.billboardprint.it
Регистрирани емисии: - 5BP
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1463
пл. България 1, вх. АИ4
телефон: +35929166500
факс: +35929630606
емейл: ir@billboardprint.it

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
София Кирилова Аргирова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 26509 хил. лв.
Нетна печалба 406 хил. лв.
Общо активи 48658 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.53 %
Възвращаемост на активите 0.83 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.00 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 18.11.2019 16:57:37