ИнтерСтандартс АД-София
Interstandarts.com
Регистрирани емисии: - 5I3
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ1517
ул К.фОТИНОВ№2
телефон: +359-2-945-03-02
факс: +359-2-945-45-47
емейл: MIRCHEVSKA@ABV.BG

Капитал: 87776
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1419 хил. лв.
Нетна печалба 193 хил. лв.
Общо активи 2929 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 13.60 %
Възвращаемост на активите 6.59 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.96 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 14.02.2018 14:22:33