ИнтерСтандартс АД-София
Interstandarts.com
Регистрирани емисии: - 5I3
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ1517
ул К.фОТИНОВ№2
телефон: +359-2-945-03-02
факс: +359-2-945-45-47
емейл: MIRCHEVSKA@ABV.BG

Капитал: 87776
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 774 хил. лв.
Нетна печалба -13 хил. лв.
Общо активи 2747 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1.68 %
Възвращаемост на активите -0.47 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.89 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 20.08.2018 21:19:40