ИнтерСтандартс АД-София
Interstandarts.com
Регистрирани емисии: - 5I3
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ1517
ул К.фОТИНОВ№2
телефон: +359-2-945-03-02
факс: +359-2-945-45-47
емейл: MIRCHEVSKA@ABV.BG

Капитал: 87776
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 368 хил. лв.
Нетна печалба -29 хил. лв.
Общо активи 2770 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -7.88 %
Възвращаемост на активите -1.05 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.00 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 11.06.2018 12:56:20