Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София
bagroup.bg
Регистрирани емисии: - B2GA
Сектор по КИД-2008: Транспорт, складиране и пощи
Клас по КИД-2008: 5223 - Спомагателни дейности във въздушния транспорт
Адрес:

Адрес на управление:
1000
ул.Стефан Караджа 2
телефон: +35924020239
факс:
емейл: jkaramalakov@air.bg

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 339448 хил. лв.
Нетна печалба 1129 хил. лв.
Общо активи 604135 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.33 %
Възвращаемост на активите 0.19 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.83 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 31.07.2020 20:44:18