Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София
bagroup.bg
Регистрирани емисии:

B2GA B3GA

Сектор по КИД-2008:

Транспорт, складиране и пощи

Клас по КИД-2008:

5223 - Спомагателни дейности във въздушния транспорт

Адрес:

Адрес на управление:
1000
ул.Стефан Караджа 2
телефон: +35924020239
факс:
емейл: jkaramalakov@air.bg

Капитал:

13 500 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 63 931 хил. лв.
Нетна печалба: -20 687 хил. лв.
Общо активи: 725 470 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -32.36 %
Възвращаемост на активите: -2.85 %
Възвращаемост на собствения капитал: -14.49 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 30.08.2021 18:22:36