Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Строителство
Клас по КИД-2008: 4110 - Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
Адрес:

Адрес на управление:
София
жк.Разсадник-Коньовица 79 вх.1 ап.3
телефон: +359 02 9295114
факс:
емейл: avbuildings@cablebulgaria.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Драголюб Симеонов Ралчев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 45 хил. лв.
Общо активи 2032 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 2.21 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.23 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2009г. , публикуван на 28.01.2010 11:34:06