Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
www.primepropertybg.com
Регистрирани емисии: - 4PY
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр.София - 1303
ул."Антим I" No.14
телефон: +35928119050
факс:
емейл: office@primepropertybg.com

Капитал: 35706593
Директор за връзки с инвеститорите:
Петър Николаев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 80 хил. лв.
Нетна печалба -125 хил. лв.
Общо активи 36538 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -156.25 %
Възвращаемост на активите -0.34 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.34 %
* Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2017г. , публикуван на 27.05.2017 13:02:46