Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
www.primepropertybg.com
Регистрирани емисии: - 4PY
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр.София - 1303
ул."Антим I" No.14
телефон: +35928119050
факс:
емейл: office@primepropertybg.com

Капитал: 35706593
Директор за връзки с инвеститорите:
Петър Николаев Сяров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4457 хил. лв.
Нетна печалба 1903 хил. лв.
Общо активи 34542 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 42.70 %
Възвращаемост на активите 5.51 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.56 %
* Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.02.2019 16:08:20