Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
www.primepropertybg.com
Регистрирани емисии: - 4PY
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр.София - 1303
ул."Антим I" No.14
телефон: +35928119050
факс:
емейл: office@primepropertybg.com

Капитал: 35706593
Директор за връзки с инвеститорите:
Петър Николаев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 943 хил. лв.
Нетна печалба -401 хил. лв.
Общо активи 36252 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -42.52 %
Възвращаемост на активите -1.11 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.11 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.10.2017 15:37:17