Доминант финанс АД-София
www.dominantfinance.bg
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. Уилям Гладстон 39
телефон: +359 2 980 02 38
факс: +359 2 391 03 06
емейл: dtsankova@bitex.com

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Левчева Илиева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 1317 хил. лв.
Общо активи 16846 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 7.82 %
Възвращаемост на собствения капитал 7.83 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2012г. , публикуван на 29.10.2012 17:01:31