Домокат АД-София
www.domokat.gr
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Строителство
Клас по КИД-2008: 4120 - Строителство на жилищни и нежилищни сгради
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1408
ж.к. Южен парк, бл. 28, вх. Б, ап. 1
телефон: +359 2 964 00 70
факс: +359 2 964 00 81
емейл:

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Боряна Илиева Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 130 хил. лв.
Нетна печалба -144 хил. лв.
Общо активи 2788 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -110.77 %
Възвращаемост на активите -5.16 %
Възвращаемост на собствения капитал -9.44 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2011г. , публикуван на 31.10.2011 17:55:47