Интерлоджик-имоти АД-София
Регистрирани емисии: - 6I1
Сектор по КИД-2008: Операции с недвижими имоти
Клас по КИД-2008: 6832 - Управление на недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1504
р-н оборище, ул. Попова шапка 10А, вх.А, ет.1, ап.5
телефон: +35929615999
факс:
емейл:

Капитал: 2136960
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 272 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 28.07.2020 11:58:53