Интерлоджик-имоти АД-София
Регистрирани емисии: - 6I1
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1504
р-н оборище, ул. Попова шапка 10А, вх.А, ет.1, ап.5
телефон: +35929615999
факс:
емейл:

Капитал: 2136960
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 4229 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 11:08:02