Интерлоджик-лизинг АД-София
Регистрирани емисии: - 6I2
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
софия - 1504
р-н Оборище, Попова шапка 10А, вх.1, ет.1, ап.5
телефон: +35929615999
факс:
емейл:

Капитал: 4547434
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 276 хил. лв.
Нетна печалба 28 хил. лв.
Общо активи 2858 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.14 %
Възвращаемост на активите 0.98 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.03 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 10.04.2018 20:01:19