Интерлоджик-лизинг АД-София
Регистрирани емисии: - 6I2
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
софия - 1504
р-н Оборище, Попова шапка 10А, вх.1, ет.1, ап.5
телефон: +35929615999
факс:
емейл:

Капитал: 4547434
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -10 хил. лв.
Общо активи 2811 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -0.36 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.37 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 01:13:10