Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
www.brefbg.com
Регистрирани емисии: - 5BU
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София - 1113
район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1
телефон: +35929886340
факс: +35929379877
емейл: bref@brefbg.com

Капитал: 34641925
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Кирилов Георгиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5042 хил. лв.
Нетна печалба 2897 хил. лв.
Общо активи 115110 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 57.46 %
Възвращаемост на активите 2.52 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.77 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 18:08:43