Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
www.brefbg.com
Регистрирани емисии: - 5BU
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София - 1113
район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1
телефон: +35929886340
факс: +35929379877
емейл: bref@brefbg.com

Капитал: 20150000
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Кирилов Георгиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 15188 хил. лв.
Нетна печалба 5555 хил. лв.
Общо активи 87199 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 36.57 %
Възвращаемост на активите 6.37 %
Възвращаемост на собствения капитал 7.42 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.01.2018 20:06:21