Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
www.brefbg.com
Регистрирани емисии: - 5BU
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София - 1113
район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1
телефон: +35929886340
факс: +35929379877
емейл: bref@brefbg.com

Капитал: 34641925
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Кирилов Георгиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3561 хил. лв.
Нетна печалба 2186 хил. лв.
Общо активи 120289 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 61.39 %
Възвращаемост на активите 1.82 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.03 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.07.2020 17:33:06