Авто Юнион АД-София
http://avtounion.bg/
Регистрирани емисии: - 8AVB
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. "Христофор Колумб" 43
телефон: +359 2 462 11 88
факс: +359 2 462 11 37
емейл: office@avtounion.bg

Капитал: 6549999.972
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 662 хил. лв.
Нетна печалба 151 хил. лв.
Общо активи 77707 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 22.81 %
Възвращаемост на активите 0.19 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.35 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 18:38:08