Авто Юнион АД-София
http://avtounion.bg/
Регистрирани емисии: - 8AVB
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. "Христофор Колумб" 43
телефон: +359 2 462 11 88
факс: +359 2 462 11 37
емейл: office@avtounion.bg

Капитал: 6049999.984
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 248143 хил. лв.
Нетна печалба 3989 хил. лв.
Общо активи 144008 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.61 %
Възвращаемост на активите 2.77 %
Възвращаемост на собствения капитал 27.87 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 29.04.2020 13:58:50