Авто Юнион ЕАД-София
Регистрирани емисии:

8AVB

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +359 2 462 11 88
факс: +35924621137
емейл: office@avtounion.bg

Капитал:

4 300 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 50 369 хил. лв.
Нетна печалба: 145 хил. лв.
Общо активи: 74 168 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.29 %
Възвращаемост на активите: 0.20 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.18 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2023г. , публикуван на 18.08.2023 18:01:05