Авто Юнион АД-София
http://avtounion.bg/
Регистрирани емисии: - 8AVB
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. "Христофор Колумб" 43
телефон: +359 2 462 11 88
факс: +359 2 462 11 37
емейл: office@avtounion.bg

Капитал: 6800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 188295 хил. лв.
Нетна печалба 26 хил. лв.
Общо активи 144395 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.01 %
Възвращаемост на активите 0.02 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.15 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.11.2018 17:54:08