Спиди АД-София
Регистрирани емисии: - 0SP
Код по КИД: Транспорт, складиране и пощи
Адрес:

Адрес на управление:
София
ул. “Самоковско шосе” №2Л, Търговски център „Боила”
телефон: +35928173999
факс:
емейл:

Капитал: 5377619
Директор за връзки с инвеститорите:
Красимир Жеков Тахчиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 125897 хил. лв.
Нетна печалба 12155 хил. лв.
Общо активи 136302 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 9.65 %
Възвращаемост на активите 8.92 %
Възвращаемост на собствения капитал 22.15 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 01.04.2019 17:31:15