Спиди АД-София
Регистрирани емисии: - 0SP
Код по КИД: Транспорт, складиране и пощи
Адрес:

Адрес на управление:
София
ул. “Самоковско шосе” №2Л, Търговски център „Боила”
телефон: +35928173999
факс:
емейл:

Капитал: 5377619
Директор за връзки с инвеститорите:
Красимир Жеков Тахчиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 80768 хил. лв.
Нетна печалба 5872 хил. лв.
Общо активи 91789 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.27 %
Възвращаемост на активите 6.40 %
Възвращаемост на собствения капитал 13.07 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 31.07.2018 13:03:46