Спиди АД-София
Регистрирани емисии: - 0SP
Код по КИД: Транспорт, складиране и пощи
Адрес:

Адрес на управление:
София
ул. “Самоковско шосе” №2Л, Търговски център „Боила”
телефон: +35928173999
факс:
емейл:

Капитал: 5377619
Директор за връзки с инвеститорите:
Красимир Жеков Тахчиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 126614 хил. лв.
Нетна печалба 13229 хил. лв.
Общо активи 107018 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.45 %
Възвращаемост на активите 12.36 %
Възвращаемост на собствения капитал 23.60 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 14:50:00