Спиди АД-София
Регистрирани емисии: - 0SP
Код по КИД: Транспорт, складиране и пощи
Адрес:

Адрес на управление:
София
ул. “Самоковско шосе” №2Л, Търговски център „Боила”
телефон: +35928173999
факс:
емейл:

Капитал: 5377619
Директор за връзки с инвеститорите:
Красимир Жеков Тахчиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 128195 хил. лв.
Нетна печалба 9810 хил. лв.
Общо активи 92726 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.65 %
Възвращаемост на активите 10.58 %
Възвращаемост на собствения капитал 20.07 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 18:47:29