Спиди АД-София
Регистрирани емисии: - SPDY
Сектор по КИД-2008: Транспорт, складиране и пощи
Клас по КИД-2008: 5320 - Други пощенски и куриерски дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София
ул. “Самоковско шосе” №2Л, Търговски център „Боила”
телефон: +35928173999
факс:
емейл:

Капитал: 5377619
Директор за връзки с инвеститорите:
Красимир Жеков Тахчиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 179197 хил. лв.
Нетна печалба 22510 хил. лв.
Общо активи 171158 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 12.56 %
Възвращаемост на активите 13.15 %
Възвращаемост на собствения капитал 29.28 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 31.03.2021 20:49:49