Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 4IC
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. Добруджа 6, ет.4
телефон: +35929210516
факс: +35929210537
емейл:

Капитал: 6011476
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2576 хил. лв.
Нетна печалба -1174 хил. лв.
Общо активи 46281 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -45.57 %
Възвращаемост на активите -2.54 %
Възвращаемост на собствения капитал -39.24 %
* Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.11.2018 15:18:40