Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 4IC
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. Добруджа 6, ет.4
телефон: +35929210516
факс: +35929210537
емейл:

Капитал: 6011476
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3145 хил. лв.
Нетна печалба -1762 хил. лв.
Общо активи 45905 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -56.03 %
Възвращаемост на активите -3.84 %
Възвращаемост на собствения капитал -73.29 %
* Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 01.03.2019 15:39:59