Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 4IC
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. Добруджа 6, ет.4
телефон: +35929210516
факс: +35929210537
емейл:

Капитал: 6011476
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1192 хил. лв.
Нетна печалба -866 хил. лв.
Общо активи 46415 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -72.65 %
Възвращаемост на активите -1.87 %
Възвращаемост на собствения капитал -26.24 %
* Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.08.2018 15:26:58