Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 4IC
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София
Аксаков 7А ет. 4
телефон: +35929801251
факс:
емейл:

Капитал: 6011476
Директор за връзки с инвеститорите:
Милен Максимов Божилов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 19053 хил. лв.
Нетна печалба 96 хил. лв.
Общо активи 47224 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.50 %
Възвращаемост на активите 0.20 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.60 %
* Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за 2017г. , публикуван на 04.04.2018 17:04:46