Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 4IC
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. Добруджа 6, ет.4
телефон: +35929210516
факс: +35929210537
емейл:

Капитал: 6011476
Директор за връзки с инвеститорите:
Милен Максимов Божилов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 107 хил. лв.
Нетна печалба -459 хил. лв.
Общо активи 46875 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -428.97 %
Възвращаемост на активите -0.98 %
Възвращаемост на собствения капитал -12.38 %
* Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.05.2018 17:38:36