Парк АДСИЦ-София
www.park.bg
Регистрирани емисии: - 4PK
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
бул. Цар Освободител № 14
телефон: +359 2 4214049
факс:
емейл:

Капитал: 9720266
Директор за връзки с инвеститорите:
Иван Георгиев Чанев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 9415 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 16:40:55