Парк АДСИЦ-София
www.park.bg
Регистрирани емисии: - 4PK
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
бул. Цар Освободител № 14
телефон: +359 2 4214049
факс:
емейл:

Капитал: 9720266
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежанка Димитрова Йотинска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 548 хил. лв.
Нетна печалба -1547 хил. лв.
Общо активи 8058 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -282.30 %
Възвращаемост на активите -19.20 %
Възвращаемост на собствения капитал -23.77 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.07.2019 10:57:22