Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6491 - Финансов лизинг
Адрес:

Адрес на управление:
гр.София
ул."Париж"№8
телефон: +9309980
факс: +9309979
емейл: transleasing@varexgroup.com

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Петър Боев Петров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4725 хил. лв.
Нетна печалба 379 хил. лв.
Общо активи 7199 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 8.02 %
Възвращаемост на активите 5.26 %
Възвращаемост на собствения капитал 8.54 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2009г. , публикуван на 28.01.2010 10:13:21