Адванс Терафонд АДСИЦ-София
www.advanceterrafund.bg
Регистрирани емисии: - 6A6
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
София 1164
ул. Златовръх 1
телефон: +35924008332
факс:
емейл: atera@karoll.bg

Капитал: 85110091
Директор за връзки с инвеститорите:
Атанас Тодоров Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 8363 хил. лв.
Нетна печалба 2814 хил. лв.
Общо активи 245093 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 33.65 %
Възвращаемост на активите 1.15 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.17 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 28.10.2020 15:32:56