Адванс Терафонд АДСИЦ-София
www.advanceterrafund.bg
Регистрирани емисии: - 6A6
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1164
ул. Златовръх 1
телефон: +35924008332
факс:
емейл: atera@karoll.bg

Капитал: 85110091
Директор за връзки с инвеститорите:
Атанас Тодоров Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4878 хил. лв.
Нетна печалба 2005 хил. лв.
Общо активи 253068 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 41.10 %
Възвращаемост на активите 0.79 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.83 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.07.2018 10:05:57