Адванс Терафонд АДСИЦ-София
www.advanceterrafund.bg
Регистрирани емисии:

ATER

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София 1164
ул. Златовръх 1
телефон: +35924008332
факс:
емейл: atera@karoll.bg

Капитал:

85 110 091 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Атанас Тодоров Димитров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 22 868 хил. лв.
Нетна печалба: 5 717 хил. лв.
Общо активи: 253 812 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 25.00 %
Възвращаемост на активите: 2.25 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.36 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.07.2021 16:22:48