Адванс Терафонд АДСИЦ-София
www.advanceterrafund.bg
Регистрирани емисии: - 6A6
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
София 1164
ул. Златовръх 1
телефон: +35924008332
факс:
емейл: atera@karoll.bg

Капитал: 85110091
Директор за връзки с инвеститорите:
Атанас Тодоров Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4049 хил. лв.
Нетна печалба 1138 хил. лв.
Общо активи 253389 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 28.11 %
Възвращаемост на активите 0.45 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.47 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.04.2020 12:16:19