Адванс Терафонд АДСИЦ-София
www.advanceterrafund.bg
Регистрирани емисии: - 6A6
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
София 1164
ул. Златовръх 1
телефон: +35924008332
факс:
емейл: atera@karoll.bg

Капитал: 85110091
Директор за връзки с инвеститорите:
Атанас Тодоров Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 25782 хил. лв.
Нетна печалба 3435 хил. лв.
Общо активи 253118 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 13.32 %
Възвращаемост на активите 1.36 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.44 %
* Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за 2019г. , публикуван на 02.04.2020 11:56:17