Адванс Терафонд АДСИЦ-София
www.advanceterrafund.bg
Регистрирани емисии: - 6A6
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1164
ул. Златовръх 1
телефон: +35924008332
факс:
емейл: atera@karoll.bg

Капитал: 85110091
Директор за връзки с инвеститорите:
Атанас Тодоров Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 50716 хил. лв.
Нетна печалба 30103 хил. лв.
Общо активи 251877 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 59.36 %
Възвращаемост на активите 11.95 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.55 %
* Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 12:27:15