ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
www.fpp.bg
Регистрирани емисии:

FPP FPPW

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1407
БУЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ №51Б
телефон: +359 28199 103
факс: +359 29621322
емейл: office@fpp.bg

Капитал:

45 645 400 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Александър Людмилов Цветков

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 7 585 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 88 924 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 19.10.2021 15:02:54