ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
www.fpp.bg
Регистрирани емисии: - 6F3 6F3N
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1407
БУЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ №51Б
телефон: +359 28199 103
факс: +359 29621322
емейл: office@fpp.bg

Капитал: 33145400
Директор за връзки с инвеститорите:
СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ЙОТИНСКА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 14206 хил. лв.
Нетна печалба 1642 хил. лв.
Общо активи 76525 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 11.56 %
Възвращаемост на активите 2.15 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.11 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.01.2018 10:56:16