ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
www.fpp.bg
Регистрирани емисии: - 6F3 6F3N
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1407
БУЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ №51Б
телефон: +359 28199 103
факс: +359 29621322
емейл: office@fpp.bg

Капитал: 33145400
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Марио Захариева-Силаги
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3108 хил. лв.
Нетна печалба 235 хил. лв.
Общо активи 63588 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.56 %
Възвращаемост на активите 0.37 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.44 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 15.10.2019 13:25:02