София Комерс-Заложни къщи АД-София
sofcom.bg
Регистрирани емисии: - 6SOA 6SOP
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6492 - Други форми на предоставяне на кредит
Адрес:

Адрес на управление:
София 1404
ул. Ралевица 74
телефон: +359897963214
факс:
емейл: office@sofcom.bg

Капитал: 2373469
Директор за връзки с инвеститорите:
Весела Георгиева Славова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5031 хил. лв.
Нетна печалба 1400 хил. лв.
Общо активи 12351 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 27.83 %
Възвращаемост на активите 11.34 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.98 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 26.11.2020 12:05:52