София Комерс-Заложни къщи АД-София
sofcom.bg
Регистрирани емисии: - SCOM SCOP
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6492 - Други форми на предоставяне на кредит
Адрес:

Адрес на управление:
София 1404
ул. Ралевица 74
телефон: +359897963214
факс:
емейл: office@sofcom.bg

Капитал: 2373469
Директор за връзки с инвеститорите:
Весела Георгиева Славова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6194 хил. лв.
Нетна печалба 1446 хил. лв.
Общо активи 12228 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 23.35 %
Възвращаемост на активите 11.83 %
Възвращаемост на собствения капитал 13.77 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 30.03.2021 13:11:13