София Комерс-Заложни къщи АД-София
sofcom.bg
Регистрирани емисии: - 6SOA 6SOP
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1404
ул. Ралевица 74
телефон: +359897963214
факс:
емейл: office@sofcom.bg

Капитал: 2601154
Директор за връзки с инвеститорите:
Весела Георгиева Славова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2792 хил. лв.
Нетна печалба 1067 хил. лв.
Общо активи 10566 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 38.22 %
Възвращаемост на активите 10.10 %
Възвращаемост на собствения капитал 10.22 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.10.2017 14:47:28