София Комерс-Заложни къщи АД-София
sofcom.bg
Регистрирани емисии: - 6SOA 6SOP
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1404
ул. Ралевица 74
телефон: +359897963214
факс:
емейл: office@sofcom.bg

Капитал: 2601154
Директор за връзки с инвеститорите:
Весела Георгиева Славова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1440 хил. лв.
Нетна печалба 314 хил. лв.
Общо активи 11166 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 21.81 %
Възвращаемост на активите 2.81 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.97 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.05.2018 16:57:09